Blog

Dobro došli!

Dragi posetioci,

Hvala što ste posetili naš blog.

Mi smo projektni tim Šeste beogradske gimnazije zadužen za realizaciju projekta „Matura u mojoj školi“ koji pripada grupi ERAZMUS+ KA1 projekata mobilnosti.

Ovim blogom želeli bismo da prikažemo ideju i ciljeve našeg odobrenog projekta, kao i korake koje prolazimo u toku realizacije projekta u trajanju od godinu dana, od pripremnih aktivnosti, preko toka same mobilnosti, pa sve do završnog izveštaja nakon okončanja projekta. U tom smislu će naši članci sadržati izveštaje, fotografije i multimedijalne zapise koji govore o sprovođenju pomenutih aktivnosti.

Takođe, nakon završetka projekta, bićemo na raspolaganju svim kolegama koji se upuste u sličan tip projekata za sva eventualna pitanja, nedoumice i savete.

Dobro došli na naš blog!

Projektni tim

MP

Disiminacija projekta

Članovi projektnog tima učestvovali su na panel diskusiji o pravcima razvoja obrazovanja u Republici Srbiji „Obrazovanje danas“ u Vrnjačkoj banji 11.05.2019. Naše izlaganje je imalo za cilj prenošenje iskustava kolega iz Hrvatske o pravcima i poteškoćama u realizaciji procesa Državne mature. S posebnom pažnjom je propraćen izveštaj o mobilnosti, detaljima sprovođenja i pripreme Državne mature, kako nastavnika tako i maturanata.

Na sednici Saveta roditelja Šeste beogradske gimnazije 15.05.2019. godine članovima Saveta roditelja škole i roditeljima učenika prvog i drugog razreda predstavljen je projekat, kao i način pripreme i poteškoće s kojima se učenici i roditelji susreću u procesu završnog srednješkolskog ispita. Ovo je bilo početak obaveštavanja roditelja o procesu Državne mature. Predočeni su i rezultatu internog testiranja i spremnosti naših učenika za uspešan završetak gimnazije.

Dana 16.maja 2019. godine u 2801. broju Prosvetnog pregleda objavljen je izveštaj o aktivnostima projekta kao i načinu i pravcima širenja rezultata među kolegama u matičnoj školi i Republici Srbiji.

U toku maja meseca sprovedeno je probno testiranje učenika Šeste beogradske gimnazije po važećim standardima. Testirani su učenici drugog razreda (predmet geografija) i trećeg razreda (matematika, biologija, srpski jezik i književnost).

Testovi su obuhvatili zadatke sa sva tri nivoa postignuća i iz odgovarajućih nastavnih oblasti, a uslovi izrade testa simulirani su tako da u velikoj meri podsećaju na realne uslove polganja državne mature.

Iskustva stečena na mobilnosti prikazana su kolegama na sednici Nastavničkog veća 27.05.2019.

Održana je tribina „Državna matura – iskustva i izazovi“

U velikoj sali skupštine Gradske opštine Zvezdara projektni tim je prikazao stečeno iskustvo u mobilnosti kao i rezultate predmetnih probnih maturskih ispita sprovedenih u Šestoj beogradskoj gimnaziji. Skup su pratili nastavnici svih beogradskih gimnazija i srednjih škola, kao i roditelji učenika prvog i drugog razreda.

Na naš poziv odzvali su se, i dali doprinos u objašnjenju sprovođenja priprema Državne mature u našoj zemlji, Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Gregor Mohorčič, rukovodilac IPA projkta „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“.

Rezultati mobilnosti i probnih predmetnih maturskih testova prikazani su  na sastancima Stručnih predmetnih veća (za prirodne nauke, za srpski jezik i književnost i za matematiku) 01.07.2019. godine.

Projektni tim je 8. jula 2019. godine prikazao reziltate projekta mobilnosti Nastavničkom veću Sedme beogradske gimnazije. Skupu je prisustvovla i predsednica Školskog odbora, Dragana Petrović koja smatra da iznesene činjenice imaju izuzetan značaj kako za unapređenje nastave tako i za učenike i roditelje. Imajući na umu značaj teme za učenike budućeg prvog, drugog i trećeg razreda kolege su iznele zahtev da se rezultati istraživanja i pravci razvoja pripreme mature, prikažu roditeljima njihove škole početkom nove školske godine a izrađeni probni testovi iz srpskog jezika i književnosti, matematike, geografije i biologije urade u Sedmoj beogradskoj gimnaziji tokom sledeće školske godine.

Mobilnost petak, 29. mart 2019.

Petog dana mobilnosti koordinator projekta i prof. geografije Jasna Perić i prof. matematike Nataša Dabić Kostić dobile su priliku da razgovaraju sa fokus-grupom učenika četvrtog razreda koji se trenutno aktivno pripremaju za ispit Državne mature.

Direktor naše škole Rade Zejak je imao čast da se sa svojim koleginicama, prof. biologije Sandrom Trpković i prof. srpskog jezika i književnosti Minom Pavlović sastane sa direktorkom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivanom Katavić i njenim saradnicima, koji su nas dodatno uputili u sistem kreiranja zadataka za Državnu maturu, pregledanja maturskog ispita i odabir ocenjivača, uz obilje korisnih i praktičnih saveta za buduće sprovođenje eksterne mature. Tokom prijatnog i plodonosnog razgovora, direktor je predstavio našu školu i projekat „Matura u mojoj školi“ i podstakao zainteresovanost sagovornika za oblike eksternog vrednovanja u obraznovnom sistemu naše zemlje. Direktorka i njeni saradnici pohvalili su postupnost u reformama našeg školskog sistema i iskazali želju da posete Beograd i našu gimnaziju kako bi se dodatno upoznali sa uspešnim modelima koji su već sprovedeni kod nas.

Članovi timova Šeste beogradske gimnazije i Gornjogradske gimnazije sastali su se na zajedničkom, oproštajnom ručku na kom se razgovaralo o toku i efektima mobilnosti, pri čemu su oba direktora izrazila zadovoljstvo zbog uspešno realizovanog projekta i nadu da će se dobra saradnja između dveju škola nastaviti i u budućnosti.

Mobilnost četvrtak, 28. mart 2019.

Prof. Ana Tomljanović održala je ogledni dvočas hrvatskog jezika četvrtog dana mobilnosti. U fokusu časa bila je analiza eseja, koji predstavlja jedan od segmenata ispita iz hrvatskog jezika na Državnoj maturi i u kom je uočeno najviše slabosti kod učenika. Čas je zasnovan na prethodno urađenim pismenim zadacima, te se njegov prvi deo sastojao od analize najčešće pravljenih grešaka prilikom pisanja eseja, dok su u drugom delu učenici na primerima najbolje ocenjenog i najgore ocenjenog eseja sami uočavali prednosti i nedostatke u izradi i ispunjavanju zahteva zadatka. Uočena je primena samovrednovanja u pripremi za maturu, što doprinosi boljem razumevanju ispitnih zahteva, a stoga i boljim rezultatima samog ispita Državne mature.

Stručne saradnice psiholog Kristina Matasić i pedagog Maja Vulić vodile su radionicu Obrazovni ishodi. Uvodni deo je bilo je predavanje psihologa škole o ishodima učenja na kojoj smo mogli da kroz razgovor upoređujemo ishode u Hrvatskoj i Srbiji i utvrdimo sličnosti i razlike. Drugi deo radionice zasnivao se na zadatku da svako od članova našeg tima za svoj predmet napiše ishode za željenu nastavnu jedinicu. Tim je veoma uspešno uradio zadatak. Zajedno smo došli do zaključka da izradu ishoda radimo na vrlo sličan način i da razumemo značaj promene obrazovnog sistema i usmerenja na ishode.

U nastavku smo posetili radnu jedinicu koordinatora Državne mature Katarine Markoje, koja nam omogućila nam je uvid u tehničke uslove i organizaciona pitanja sprovođenja maturskog ispita u Gornjogradskoj gimnaziji.

Mobilnost sreda, 27. mart 2019.

Trećeg dana mobilnosti, članovi tima Šeste beogradske gimnazije prisustvovali su oglednom času geografije (izbornog predmeta na Državnoj maturi), koji je održao prof. Miroslav Uremović. Na ovom času smo iznova mogli da uočimo izvrstan primer primene IKT u nastavi, ali i međupredmetnog povezivanja, budući da je nastavna jedinica osvetljena ne samo iz geografskog, već i iz istorijskog i društveno-ekonomskog ugla.

Psiholog škole Kristina Matasić održala je našem timu prezentaciju o aktivnostima pedagoško-psihološke službe u svrhu profesionalne orijentacije učenika, koja podrazumeva profesionalno informisanje i usmeravanje. Prezentacija je obuhvatila pitanja teorijskih okvira, uloge stručnih saradnika u profesionalnoj orijentaciji i njenog konkretnog sprovođenja u Gornjogradskoj gimnaziji.

Kroz razgovor sa pedagogom Majom Vulić i psihologom Kristinom Matasić saznali smo više i o tipovima individualizacije koji su zastupljeni u obrazovnom sistemu Republike Hrvatske. Učenike koji gimnaziju pohađaju po individualizovanom principu potrebno je posebno uzeti u obzir i pri organizaciji Državne mature.

Mobilnost utorak, 26. mart 2019.

Drugog dana mobilnosti, prof. Magdalena Radočaj održala je ogledni čas matematike (obaveznog predmeta na Državnoj maturi) na kojem smo bili u prilici da uočimo odlične primere upotrebe IKT u nastavi – rad sa pametnom tablom i alatima za učenje kao što su GeoGebra i SketchPad. Posebno vredan aspekat časa su i načini uključivanja učenika u izradu zadataka, kao i sugestije prof. Radočaj u vezi sa najčešćim greškama koje se događaju na maturskom ispitu iz matematike.

Ogledni čas biologije (izbornog predmeta na Državnoj maturi) održala je prof. Anita Perišić, u okviru fakultativnog kurikuluma, za koji se prijavljuju oni učenici koji žele da prijave i polažu biologiju kao izborni predmet na Državnoj maturi. Na posmatranom času učenici su vežbali izradu problemskih zadataka koji čine jedan od delova maturskog ispita.

Mobilnost ponedeljak, 25. mart 2019.

Prvog dana mobilnosti, projektni tim Šeste beogradske gimnazije stigao je u Gornjogradsku gimnaziju u 9 časova. Upriličen je doček u kancelariji direktora, gde su se članovi oba tima upoznali i predstavili svoje škole.

Potom su domaćini poveli goste u razgledanje gimnazije. Obišli smo školsku biblioteku, salu za fizičko vaspitanje, multimedijalni kabinet, kao i kabinet za biologiju u okviru kog se nalazi vredna botaničko-zoološka zbirka.

Direktor Gornjogradske gimnazije je u okviru srdačne pozdravne reči izrazio zadovoljstvo zbog saradnje u okviru ovog Erazmus+ projekta. Razgovarali smo o sličnostima i razlikama između obrazovnih sistema u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, uz zaključak da su nam izazovi slični, ali i da imamo šta da naučimo jedni od drugih, te da tu priliku ne treba propustiti.

Usledila je izuzetno opsežna i informativna prezentacija koordinatora Državne mature Katarine Markoje, koja je obuhvatila sledeće aspekte: istorijat Državne mature u Republici Hrvatskoj, promene i prilagođavanje u sprovođenju ispita, strukturu ispita (obavezni i izborni predmeti), pripremu učenika za ispit, rokove i trajanje mature, vezu između maturskog ispita i upisa učenika na fakultet, mogućnosti prilagođavanja ispita učenicima u individualizaciji, ulogu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u procesu Državne mature i dr. Ovakav sveobuhvatan pregled bio nam je dobar osnov za dalje usvajanje informacija o Državnoj maturi.

Plan mobilnosti

Članovi projektnih timova Gornjogradske gimnazije i Šeste beogradske gimnazije usaglasili su se oko plana aktivnosti u toku trajanja mobilnosti u periodu 25-29.3.2019.

Skype-sastanak

Projektni tim naše škole održao je 22. februara 2019. sastanak putem Skype-a sa projektnim timom Gornjogradske gimnazije iz Zagreba, koja nam je partner u okviru projekta „Matura u mojoj školi“.

Kolege iz obeju gimnazija razmenile su predloge i ideje u vezi sa planom mobilnosti kroz „job shadowing“ program i potvrdile zainteresovanost za saradnju, kako u okviru započetog projekta, tako i u budućnosti. „Važnost ovakvih inicijativa je nesumnjiva budući da se susrećemo sa sličnim izazovima, a pritom se kao komšije dobro razumemo, te možemo mnogo naučiti jedni od drugih“, usaglašeno su zaključili učesnici video-konverzacije.

Radujemo se skoroj realizaciji mobilnosti i ličnom upoznavanju kolega iz Zagreba.

Projektni tim

MP

Podrška GO Zvezdara

Gradska opština Zvezdara podržala je projekat „Matura u mojoj školi“ tako što je posetioce svog zvaničnog sajta uputila u naše aktivnosti. Ceo tekst možete pročitati na sledećem linku.

Ovim putem želimo da izrazimo zahvalnost opštini na učešću u promociji projekta.

Projektni tim

MP